اخبار و اطلاعات مربوط به دروس

در این وبلاگ مباحث مرتبط با دروس تدریسی توسط اینجانب پیگیری می شود.

اخبار و اطلاعات مربوط به دروس

در این وبلاگ مباحث مرتبط با دروس تدریسی توسط اینجانب پیگیری می شود.

هدیه ای از طرف دانشجویان
Mbt925.ir
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۱
اسفند

تمرین هفتم: جمع عناصر آرایه

این تمرین خیلی ساده هست و بیشتر از 10 دقیقه وقتتون رو نخواهد گرفت.

کلاسی بنویسید که عناصر آرایه ورودی را جمع کرده و نتیجه را بازگرداند. آرایه ورودی می تواند یکی از انواع زیر را داشته باشد:
 • int
 • float
 • double
 • String: اگر آرایه ورودی از نوع رشته باشد، خروجی تابع، حاصل اتصال همه خانه های آرایه خواهد بود
نکات:
 • برای ورودی آرایه ها از نوع varargs (آرایه با طول متغیر) استفاده کنید
 • نام همه توابع جمع کننده sum بوده و به صورت سراسری و ایستا تعریف می شود

مهلت ارسال تمرینشنبه، 16 فروردین 93، ساعت 16

برای تست برنامه خود، در تابع main کد زیر را قرار داده و اجرا کنید. سعی کنید نام ها را مشابه کد زیر انتخاب کنید.
مثال. ورودی:

int[] intArr= {1,2,3,4,5};

float[] floatArr= {1.2f,2.2f,3.2f,4.2f,5.2f};

double[] doubleArr= {1.4,2.4,3.4,4.4,5.4};

String[] strArr= {"A", "B", "CD", "EF", "G"};

System.out.printf("Sum of int array: %d%n", ArrayAnalyzer.sum(intArr));

System.out.printf("Sum of float array: %f%n", ArrayAnalyzer.sum(floatArr));

System.out.printf("Sum of double array: %f%n", ArrayAnalyzer.sum(doubleArr));

System.out.printf("Sum of string array: %s%n", ArrayAnalyzer.sum(strArr));

خروجی:

Sum of int array: 15

Sum of float array: 16.000000

Sum of double array: 17.000000

Sum of string array: ABCDEFG

 • بیگلری
۲۰
اسفند

تمرین ششم: کلاس دانشگاه

برنامه ای بنویسید که یک دانشگاه با مشخصات زیر را پیاده سازی کند. این دانشگاه دارای مجموعه ای از دانشجوها است.

هر دانشجو یک کلاس با مشخصات زیر است:

 • فیلدها:
 • نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، شماره ترم جاری، معدل (سطح دسترسی: private)
 • همه فیلدها فقط توابع setter و getter قابل دستیابی هستند. غیر از فیلد شماره دانشجویی که توسط سازنده تنظیم می شود
 • توابع:
 • print: مشخصات کامل دانشجو را چاپ می کند
 • setTerm: تنظیم ترم جاری
 • setAverage: تنظیم معدل
 • سازنده ها:
 • سازنده پیشفرض ندارد!  (همه فیلدها توسط یک بلوک مقداردهی اولیه، به مقادیر پیشفرض (0 برای اعداد و "" برای رشته ها) مقداردهی می شوند)
 • سازنده با یک پارامتر ورودی شماره دانشجویی
 • سازنده با سه پارامتر ورودی: شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی (این سازنده از سازنده قبلی نیز استفاده می کند)

کلاس دانشگاه دارای مشخصات زیر است:

 • فیلدها:
 • آرایه ای از دانشجوها
 • فیلد ایستا تعداد دانشجوها: با اضافه شدن هر دانشجو، مقدار این فیلد افزایش می یابد
 • توابع:
 • اضافه کردن دانشجو: مشخصات یک دانشجو را دریافت کرده و آن را به آرایه اضافه می کند
 • حذف کردن دانشجو: نام خانوادگی دانشجویی را دریافت کرده و دانشجو را حذف می کند
 • جستجوی دانشجو: نام خانوادگی را دریافت کرده و مشخصات کامل آن را چاپ می کند
 • جستجوی دانشجو: یک معدل دریافت کرده و مشخصات کامل همه دانشجوهایی که معادلشان از معدل دریافت شده بیشتر است را چاپ می کند
 • چاپ کردن لیست دانشجوها: مشخصات همه دانشجوهای موجود در آرایه را چاپ می کند

نکات:

 • شماره دانشجویی به صورت خودکار به دانشجوها نسبت داده می شود. شماره دانشجویی اولین دانشجو 1، دانشجوی دوم 2 و ...
 • اگر دانشجویی حذف شود، شماره دانشجویی آن دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد (به مثال دقت کنید)

مهلت ارسال تمرینشنبه، 16 فروردین 93، ساعت 24

اسم توابع را طوری انتخاب کنید که کد زیر بدون مشکل اجرا شود. کد زیر را در تابع main نوشته و اجرا کنید تا از صحت عملکرد برنامه مطمئن شوید.

University university= new University();

university.addStudent("Akram", "Imani", 3, 17.65);

university.addStudent("Sina", "Emadi", 4, 16.34);

university.addStudent("Mina", "Salimi", 2, 18.15);

university.removeStudent("Salimi");

university.searchStudent("Salimi");

university.addStudent("Mina", "Salimi", 2, 18.15);

university.searchStudent("Emadi");

university.searchStudent(17.64);

university.printAll();

خروجی صحیح:

Akram Imani with number 1 Added Successfully

Sina Emadi with number 2 Added Successfully

Mina Salimi with number 3 Added Successfully

Mina Salimi Removed Successfully

There is no Student with LastName Salimi

Mina Salimi with number 4 Added Successfully

2 Sina Emadi, Term:4, Average:16.34

1 Akram Imani, Term:3, Average:17.65

4 Mina Salimi, Term:2, Average:18.15

-------- List of All Students --------

1 Akram Imani, Term:3, Average:17.65

2 Sina Emadi, Term:4, Average:16.34

4 Mina Salimi, Term:2, Average:18.15

۱۳
اسفند

تمرین پنجم: کلاس مستطیل

در این برنامه، قصد داریم یک کلاس مستطیل پیاده سازی کنیم.

این کلاس دارای حالت های زیر است:

 • طول
 • عرض
 • مبدا (x و y)

این کلاس دارای رفتارهای زیر است:

 • چاپ مشخصات مستطیل (مبدا، طول و عرض)
 • محاسبه محیط و برگرداندن آن
 • محاسبه مساحت و برگرداندن آن

این کلاس دارای سه سازنده زیر است:

 • سازنده بدون آرگومان: قرار دادن مقدار صفر در فیلدها
 • سازنده با دو آرگومان x و y: دو مقدار دریافت شده در دو فیلد x و y قرار داده شوند
 • سازنده با چهار آرگومان طول و عرض و x و y: چهار مقدار دریافت شده در چهار فیلد کلاس قرار داده شوند

در تابع main، چند نمونه شیء از کلاس مستطیل با مبدا و طول و عرض متفاوت ایجاد کرده و مشخصات، محیط و مساحت هر یک را چاپ کنید.

مهلت ارسال تمرینشنبه، 17 اسفند 92، ساعت 16

 • بیگلری
۱۰
اسفند

تمرین چهارم: محاسبه نتیجه عبارت ریاضی

برنامه ای بنویسید که یک عبارت ریاضی شامل عملگرهای ضرب، تقسیم و باقیمانده را دریافت کرده و نتیجه آن را در خروجی چاپ کند.

 • اعداد می توانند منفی/مثبت باشند
 • بین اعداد و عملگرها حداقل یک فاصله وجود دارد
 • نتیجه در 4 بایت قابل ذخیره سازی است (int)

مهلت ارسال تمرین: سه شنبه، 13 اسفند 92، ساعت 8

چند نمونه ورودی و خروجی در ادامه آورده شده است.

ورودی: 

1 * 2 / 2 * 3 * 2 / 2

خروجی:

The result is 3

ورودی: 

6 % 4 * 12 / 6

خروجی:

The result is 4

ورودی: 

2 * -4 * 5 % 2

خروجی:

The result is 0

 • بیگلری
۰۳
اسفند

تمرین سوم: خواندن از ورودی و شکل دهی به آن

برنامه ای بنویسید که دارای سه تابع زیر باشد:

 • تابع readString: یک رشته را از ورودی خوانده و برمی گرداند
 • تابع readInt: یک عدد صحیح را از ورودی خوانده و برمی گرداند
 • تابع readFloat: یک عدد اعشاری را از ورودی خوانده و برمی گرداند

نکته: کاراکترهای جداکننده برای خوانده رشته، عدد صحیح و اعشاری، عبارتند از:

 • n\
 • t\
 • فاصله

با رسیدن به یکی از کاراکترها بالا، خواندن متوقف شده و نتیجه برگردانده می شود.

تابع readInt در کلاس، پیاده سازی شد!

شکل کلی سه تابع بالا باید به صورت زیر باشد:

public static String readString(){

}

public static int readInt(){

}

public static float readFloat(){

}

پس از پیاده سازی سه تابع، کد زیر را در تابع main اجرا کنید:

String name= readString();

String family= readString();

int age= readInt();

float grade= readFloat();

System.out.println(“I am ” + name + “ “ + family + “, ” + age + “ years old with grade ” + grade);

برای تست برنامه، می توانید ورودی زیر را به آن بدهید:

Mohammad Emadi 18 19.764

مهلت ارسال تمرینشنبه، 10 اسفند 92، ساعت 16